Şeyh Galip - Terci-i Bend

 1. Tâ be key arşa çıka âh-ı dil-î nâ şadım
  Gökleri ağlata hasretle giden feryadım
  Nice bir canı yaka nâle-i âteş-zâdım

  Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

 2. Mûr isem şem´ine pervane kılup eyle kabul
  Âb isem gevher-i yek-dâne kılup eyle kabul
  Seng isem Kâ´be vü kâşane kılup eyle kabul

  Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

 3. Kâbiliyyet ver eğer vaslına nâ-kâbil isem
  Yeniden ver bana sermâyeyi bî-hâsıl isem
  Hâlimi kaale bedel eyle eğer nâkil isem

  Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

 4. Müslüman eyle eğer kâfir isem kudretini
  Şâkir et lûtfına ger münkir isem ni´metini
  Dahi efzûn et eğer kemter isem rahmetini

  Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

 5. Maksadın bey´u şîrâ rıbh a hasâret değile
  Keremin beste-i ser-rişte-i illet değile
  Bî-garez lûtfun ümîd etme kabahat değile

  Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

 6. Afv kıl Galib-i nâpâk ü sefâhet-kârı
  O da olsun kerem ü cûduna lâyık bâri
  Bî-nevâdır deyü reddeyleme bu nâçârı

  Müstaid kü yoğısa lûtfuna isti´dâdım
  Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım


Açıklaması

 1. Şâd olmayan, sevinip neşelenmeyen gönlümün ânı,
  ne zamânadek arşa çıkıp duracak;
  Hasretle ettiğim feryâd, ne vaktedek gökleri ağlatacak?
  Ateşten doğan ağlayıp inleyişim,niceyebir canı yakıp duracak?

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

 2. Karıncaysam, mumuna karşı pervane hâline getir; kabul et;
  Suysam değer biçilmez inci yap, al beni.
  Taşsam Kâ´be yap, köşk haline sok, kabûl et beni.

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

 3. Seninle buluşmaya, sana kavuşmaya kaabiliyetim yoksa kaabiliyet ver.
  Elimde, avucumda bir şey kalmamışsa bana yeniden sermaye ver.
  Yalnızca, duyduğum sözleri naklediyorsam, sözlerimi hâle döndür;
  Beni naklettiğim güzel şeylerle hâllendir.

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

 4. Kudretini inkâr eden bir kâfirsem Müslüman et beni.
  Nimetini inkâr ediyorsam şükreder bir hâle getir beni.
  Ben aşağı ve âcizsem rahmetini daha da arttır.

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

 5. Maksadın, alıp satmak, kâr, ziyan etmek değil ya.
  Lûtfun, keremin, bir sebebin ipine bağlanmamış ya.
  Lûtfunu garezsiz, ivazsız, karşılıksız ummak, suç değil ya.

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

 6. İşi gücü akla sığmaz kötülük olan ve hiç de temiz olmayan Galib´i bağışla da
  Bari o da keremine, cömertliğine lâyık olsun;
  Elinde, avucunda bir şeycik yoksa bile bu çaresizi reddetme.

  Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et beni;
  Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani